(Nederlandse versie onderaan)

 

When I still saw green behind my ears, our company was already working on savings programs. In 1992 this was with a catalogue. The photo shoot to have all the photos in the right setting was even done at the customer’s expense. Everything was maintained manually.

Shipments, follow-up after sales service: it was already woven into the DNA of our family business. Why? My mom used to run a consumer gift shop. As a result, we also knew which brands were selling.

Platforms, a lasting trend

I grew up with that store and the endless visits to fairs and trend shows that go with it. Even then, platforms for marketing and savings programs were on the rise. That is still no different.

The difference is that the data is now more accessible. A marketer likes to have data. Because data provides insight into the behavior of its customer. And understanding that customer better is good for tailoring your action to and thus boosting sales.

Well, my dear marketer. It took us a long time, but a customer wants to feel personally addressed. With a campaign:

Many of the tools available today cost a huge amount of money. I too have struggled with this.

Tailor-made campaigns

I started thinking in terms of what my customer is. The marketer wants a platform that offers him the possibility to tailor campaigns, provides data, is clear, so that he can quickly obtain reports, …

And every euro that goes to the platform is a euro that he cannot invest in a campaign to his customer in order to boost his own sales.

I then look from our point of view (after several discussions with the advisory board and accountant – numbers people you know): we have a platform to sell what we like to sell: gifts. Simple, right?

Gifts, yes, that’s what it’s all about for us. Big or small, expensive or cheap. Gifts and service in shipping and after-sale service. Namely a platform that works with the necessary transparency. My marketing client can follow what we do.

Platform as a service

The platform has been running for one year now. We have made several variants of it. And after discussions in which the persistence wins (me), I can say with some pride that we offer these platforms as a service.

Frown! Yes, because that platform is our tool to sell what our company is all about… gifts. Therein lies the difference with companies that sell a marketing tool and include gifts in it. Or a supplier of business gifts who leases a platform from such a marketing tool seller.

We went for a tool that was completely made for us by an external company. They built a platform based on our architectural drawing:

A platform as a service? Yes, we have four variants. Something for every type of action. And we are not tied to fixed amounts.

Where is the catch?

Some customers looked for the catch. The catch lies with the end customer. The ones that you and I want to please. Those who no longer want to be addressed as a mass, but as an individual.

But it doesn’t stop there.

Along the way on our architectural drawing of the platform, I came across an HR track. Because rewarding your staff today is a challenge. Are we going for a CAO90bis, a Christmas gift, a reward if they participate in the yoga classes or if they carpool? Or do we give a gift when there is an improvement in the number of days off work, work accident days? You name it.

Every day we receive a question from customers to help us find that gift that conveys the right message. Whether for customers or staff. Our platform can also be used here.

Because believe me. Giving that gift to such a mass of individuals often gives the impression that you are part of the masses rather than an individual. Indeed, the green is now gone behind my ears.

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Platformen als marketing- of HR-tool

Toen ik nog groen achter mijn oren zag, was ons bedrijf al bezig met spaarprogramma’s. In 1992 was dit met een catalogus. De fotoshoot om alle foto’s te hebben in de juiste setting, gebeurde zelfs nog op kosten van de klant. Alles werd manueel bijgehouden.

Zendingen, opvolging dienst na verkoop: het zat al verweven in het DNA van ons familiebedrijf. Hoe dat kwam? Mijn moeder had voordien een geschenkenwinkel voor consumenten. Daardoor wisten we ook welke merken verkochten.

Platformen, een blijvende trend

Ik ben opgegroeid met die winkel en de bijhorende ellenlange bezoeken aan beurzen en trendshows. Toen al zaten platformen voor marketing en spaarprogramma’s in de lift. Dat is nog steeds niet anders.

Het verschil is dat de data nu toegankelijker is. Een marketeer heeft graag data. Want data geeft een inzicht in het gedrag van zijn klant. En die klant beter begrijpen, is dan weer goed om je actie op af te stemmen en zo de sales te boosten.

Wel, mijn beste marketeer. We hebben er lang over gedaan, maar een klant wil zich persoonlijk aangesproken voelen. Met een campagne:

Veel van de tools die vandaag voor handen zijn, kosten grandioos veel geld. Ook ik heb hier mee gestoeid.

Campagnes op maat

Ik ging nadenken in termen van wat mijn klant. De marketeer wil een platform dat hem de mogelijkheid biedt om campagnes op maat te maken, data te geven, overzichtelijk is, zodat hij snel rapporten kan verkrijgen, …

En elke euro die naar het platform gaat, is een euro die hij niet kan steken in een campagne naar zijn klant om zo zijn eigen sales te boosten.

Ik kijk dan vanuit ons standpunt (na ettelijke discussies met adviesraad en boekhouder – cijfermensen weet je wel): wij hebben een platform om te verkopen wat wij graag verkopen: geschenken. Simpel, toch?

Geschenken, ja daar draait het bij ons om. Grote of kleine, dure of goedkope. Geschenken en service in verzending en dienst na verkoop. Namelijk een platform dat werkt met de nodige transparantie. Mijn marketingklant kan mee volgen wat wij doen.

Platform as a service

Het platform draait ondertussen één jaar. We hebben er een aantal varianten op gemaakt. En na discussies waarin de aanhouder wint (ik), kan ik met enige fierheid zeggen dat we deze platformen aanbieden als een service.

Frons!  Jaja, want dat platform is onze tool om dat te verkopen waar ons bedrijf rond draait… geschenken. Daar ligt het verschil met bedrijven dat een marketingtool verkopen en daarin geschenken opnemen. Of een leverancier van business gifts die een platform bij zo’n marketingtool-verkoper leased.

We zijn voor een tool gegaan die volledig voor ons gemaakt is door een extern bedrijf. Zij bouwden op basis van onze architecturale tekening een platform:

Een platform als een service? Ja, we hebben vier varianten. Voor elk type actie wat wils. En we binden niet aan vastgepinde bedragen.

Waar zit het addertje onder het gras?

Sommige klanten zochten naar het addertje onder het gras. Het addertje ligt hem bij de eindklant. Diegene die jij en ik dus willen pleasen. Diegene die niet langer als massa wil aangesproken worden, maar als individu.

Maar daar stopt het niet bij.

Onderweg op onze architecturale tekening van het platform, kwam ik op een HR-spoor terecht. Want vandaag je personeel belonen is een uitdaging.  Gaan we voor een CAO90bis, een kerstgeschenk, een beloning als ze meedoen aan de yogalessen of als ze carpoolen? Of geven we een geschenk op het moment dat er een verbetering is in het aantal dagen werkverlet, arbeidsongeval-dagen? Noem maar op.

Elke dag krijgen we een vraag van klanten om mee te zoeken naar dát geschenk dat de juiste boodschap overbrengt.  Of het nu voor klanten of personeel is.  Ook hier kan ons platform ingeschakeld worden.

Want geloof me. Dát geschenk geven aan zo’n massa individuen geeft vaak de indruk dat je een deel van de massa bent in plaats van een individu. Inderdaad, het groen is ondertussen weg achter mijn oren.

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier