(Nederlandse versie onderaan)

It starts with “I will never become self-employed”. It was 1998 then. Two years later I already spoke differently. I was active as a sales assistant at an American company. I experienced that mainly as being a number in the crowd and a beautiful glass ceiling above my head. Entrepreneurship started to tickle. One chat later I started working as an independent sales person at… Magnus Business Gifts. Yes, my parents’ family business.

Stay small or still develop my vision?

My parents’ motto: stay small, so that you can continue to manage all ranks in the company. In 2012 I took over the company. At that time, the economy was not you. Our industry was under enormous pressure. And the bank said, “Mrs. Magnus, I can’t give you any money for a takeover.” Still, I bought out my parents and my brother. A year later, my first marketing plan was ready in which my vision was included.

Entrepreneurship is in the blood

It’s a tickle. Is it an easy path? No. But that wouldn’t suit me either. Entrepreneurship intrigued me once again because the industry was under pressure. I thought I had a vision that I think could work. With respect for what my parents built up. It’s not because the crisis hit hard that I couldn’t put my shoulders under the company.

My vision?

Sensitize customers about the gadgets and gifts they give. I don’t need an order of 100,000 ballpoint pens if the customer only needs 1,000 in a year. The chance that the surplus is thrown away does not mean added value created by us. And that is exactly what we as a company want to offer in this industry. I prefer to think along with the customer. We look for a suitable gift for each promotion. This way they come out of the corner more personally with their end customer. While we keep an eye on the budget. So there is no trash-away involved. We are going for a giveaway.

Don’t be afraid of e-commerce giants

Giants like bol.com, wish.com or aliexpress.com are storming our market. And that creates serious challenges. But we are not afraid. The reason? My own interest in ecology and the resulting corporate social responsibility (CSR) My dream was to only offer CSR articles in five years’ time.

However, entrepreneurship also means that you have to be flexible. That you dare to adjust decisions. And that you keep your finger on the pulse. Had I clung to that dream with eye patches on? Then we would no longer exist today. Which does not mean that we have completely abandoned that dream in the meantime. We give (breakfast) sessions on taxation, deductibility of promotional gifts in the form of ‘what can you give’, about CE standards to raise awareness, about start to CSR.

We asked our suppliers to sign a charter on fair business practice. Those who have already signed deserve kudos. We talk to the others. We’ll be cracking that nut soon. Dialogue is central, both within the team and with customers and suppliers. That is our identity.

Honorable mentions

At the beginning of 2017, we received an honorable mention from the jury during the Product Media Advisor Award 2016. Last year we received the gold award for Challenger of the year 2017. We proudly wore that title. This year we took silver from the established names.

My entrepreneurial dream?

A healthy company with satisfied employees and a good work-life balance. Indeed, I like to set the bar high. And why can you catch me saying a lot of “we” instead of “me”. Well, what is an orchestra leader without his musicians? “A crazy penguin with a stick”. Without my madams I cannot give my direction to the company.

Is it always rose scent and moonshine? Certainly not. Running a business is not just marketing or just selling. It’s also a penny shop, a responsibility to pay the bills. Every month again. And certainly if you completely rethink a company and need investments to rejuvenate a seventy-year-old lady into a frisky forty-year-old thing (not a spring chicken, but already a bit of experience behind the teeth). Just try going to the beautician without money. You won’t come back fresher!

Respect for the past

Could it have been simpler and therefore financially simpler? Certainly. I could have buried one company and started from scratch. But that’s not how I did it. Out of respect for the past. Does that give me a heavy backpack? Yes! But he’s been well enlightened for the past six years.

Every year I take a closer look at a part of the finances. In recent years these were the items insurance, property, credit. Unfortunately, last year it was our accounting office that fell.

Pass on experience

I recently became a mentor to two strong Brussels entrepreneurs. I also try to teach them the lessons. And that doing business is a total picture.

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mijn ondernemersverhaal

Dat begint met “Ik ga nooit zelfstandige worden”. Het was toen 1998. Twee jaar later sprak ik al anders. Ik was actief als sales assistente bij een Amerikaans bedrijf. Dat ervaarde ik vooral als een nummertje zijn in de massa en een mooi glazen plafond boven mijn hoofd. Het ondernemen begon te kriebelen. Eén babbel later ging ik als zelfstandige sales aan de slag bij… Magnus Business Gifts. Jawel, het familiebedrijf van mijn ouders.

Klein blijven of toch mijn visie uitwerken?

Het motto van mijn ouders: klein blijven, zodat je alle gelederen in het bedrijf kunt blijven managen. In 2012 nam ik het bedrijf over. Op dat moment was de economie niet je dat. Onze branche stond enorm onder druk. En de bank zei: “Mevrouw Magnus, voor een overname kan ik u geen geld geven”. Toch kocht ik mijn ouders en mijn broer uit. Een jaar later lag mijn eerste marketingplan klaar waarin mijn visie werd opgenomen.

Ondernemen zit in het bloed

Het is een kriebeltje. Of het een gemakkelijk pad is? Nee. Maar dat zou ook niet bij mij passen. Het ondernemen intrigeerde mij eens te meer omdat de branche onder druk stond. Ik dacht een visie te hebben die volgens mij wel kon aanslaan. Mét respect voor wat mijn ouders opbouwden. Het is niet omdat de crisis hard toesloeg, dat ik mijn schouders niet onder het bedrijf kon zetten.

Mijn visie?

Klanten sensibiliseren rond de gadgets en geschenken die ze geven. Ik hoef geen order van 100.000 balpennen als de klant er maar 1.000 nodig heeft op een jaar. De kans dat de overschot weggegooid wordt betekent geen gecreëerde meerwaarde door ons. En dat is wat wij als bedrijf net in deze branche willen aanbieden. Ik denk liever mee met de klant. We zoeken per actie een gepast geschenk op maat. Zo komen ze persoonlijker uit de hoek bij hun eindklant. Terwijl houden we een blik op het budget. Er komt dus geen trash-away aan te pas. Wij gaan voor een give-away.

Niet bang van e-commerce reuzen

Reuzen als een bol.com, een wish.com of aliexpress.com bestormen onze markt. En dat zorgt voor serieuze uitdagingen. Maar bang zijn we niet. De reden? Mijn eigen interesse in ecologie en daaruit vloeiend maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Mijn droom was om op vijf jaar tijd uitsluitend nog MVO-artikelen aan te bieden.

Alleen houdt ondernemen ook in dat je flexibel moet zijn. Dat je beslissingen durft aan te passen. En dat je de vinger aan de pols houdt. Had ik met ooglappen op vastgehouden aan die droom? Dan bestonden we vandaag niet meer. Wat niet wil zeggen dat we ondertussen die droom helemaal hebben laten varen. We geven (ontbijt)sessies rond fiscaliteit, aftrekbaarheid van relatiegeschenken onder de vorm ‘wat mag je geven’, over CE-normen om te sensibiliseren, over start to CSR.

We vroegen onze leveranciers om een charter te tekenen rond eerlijk zakendoen. Diegene die al getekend hebben, verdienen een pluim. Met de anderen gaan we in gesprek. Die noot gaan we binnenkort kraken. De dialoog staat centraal, zowel binnen het team als met klanten als leveranciers. Dat is onze identiteit.

Eervolle vermeldingen

Begin 2017 ontvingen we een eervolle vermelding van de jury tijdens de Product Media Advisor Award 2016. Vorig jaar mochten we de gouden award voor Challenger of the year 2017 in ontvangst nemen. Die titel droegen we trots. Dit jaar haalden we zilver bij de gevestigde waarden.

Mijn ondernemersdroom?

Een gezond bedrijf met tevreden werknemers én een goede work-life balance. Inderdaad, ik leg de lat graag hoog. En waarom kan je me betrappen op veel “we” in plaats van “ik”. Wel, wat is een orkestleider zonder zijn muzikanten? “Een gekke pinguin met een stokje”. Zonder mijn madammen kan ik niet mijn richting geven aan het bedrijf.

Is het altijd rozegeur en maneschijn? Zeker niet. Een bedrijf runnen is niet alleen marketing of alleen de verkoop. Het is ook een centenwinkel, een verantwoordelijkheid om de rekeningen te betalen. Elke maand opnieuw. En al zeker als je een bedrijf volledig op nieuwe lijnen zet en investeringen nodig hebt om een zeventigjarige dame te verjongen naar een dartel ding van veertig jaar (geen piepkuiken, maar al een beetje ervaring achter de kiezen). Probeer maar eens naar de schoonheidsspecialiste te gaan zonder geld. Je gaat er niet frisser van terugkomen!

Respect voor het verleden

Had het eenvoudiger gekund en bijgevolg financieel eenvoudiger? Zeker. Ik had het ene bedrijf kunnen begraven en terug van nul beginnen. Maar zo heb ik het dus niet gedaan. Uit respect voor het verleden. Geeft me dat een zware rugzak? Ja! Maar hij is al stevig verlicht de voorbije zes jaar.

Elk jaar neem ik een onderdeel van de financiën onder de loep. Afgelopen jaren waren dit de posten verzekeringen, eigendommen, kredieten. Vorig jaar is het spijtig genoeg ons boekhoudkundig kantoor dat gesneuveld is.

Ervaring doorgeven

Ik ben sinds kort mentor van twee sterke Brusselse onderneemsters. De lessen probeer ik ook hen mee te geven. En dat ondernemen een totaalplaatje is.

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier